Skip to main content

Заповед №66-00-72-20-02-2019 г. на Кмета на община Сливница по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. - Полски пътища с. Ракита

20.02.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 66-00-72/20.02.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №496 по Протокол №41 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Сливница, във връзка с писмо с вх.№ 08-00-780/22.11.2018 г. от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Сливница

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно ползване-полски пътища на ползвателите, участници в споразумението за създаване на масив за ползване, с площ подробно описани в списъка на имотите, издадени от Началника на ОС «Земеделие» гр. Сливница, по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ракита, община Сливница.

ІІ. Да се сключат договори за наем на имотите с начин на трайно ползване – полски пътища, които не функционират - публична общинска собственост, със съответните ползватели на масиви за ползване, създадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ракита, община Сливница, ЕКАТТЕ 61964 област Софийска, за срок от една стопанска година – стопанската 2018/2019 г., при годишна наемна цена за землището на с. Ракита – 20,00 лв./дка, както следва:

Ползвател

№ на имот по КВС
№ на имот по ЗКИР
НТП

БЗЗ

Площ на масива

Ползвана площ, дка

Дължимо рентно плащане, лв.

"АГРИРИС" ООД 33041 33.41 Полски път 57 16,327 0,312 6,24
ОБЩО за ползвателя 0.312 6.24
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 8051 8.51 Полски път 38 32,728 0,623 12,46
ОБЩО за ползвателя 0,623 12,46
АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВА МАРИНОВА 71274 71.274 Полски път 7 35,857 0,345 6,90
АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВА МАРИНОВА 65249 65.249 Полски път 7 35,857 0,238 4,76
АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВА МАРИНОВА 27055 27.55 Полски път 48 14,128 0,180 3,60
ОБЩО за ползвателя 0.763 15.26
АНТОАНЕТА КРЪСТАНОВА ЦВЕТАНОВА 26035 26.35 Полски път 40 28,314 0,517 10,34
ОБЩО за ползвателя 0,517 10,34
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 55048 55.48 Полски път 9 30,517 2,112 42,24
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 101035 101.35 Полски път 18 83,056 1,969 39,38
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 104019 104.19 Полски път 8 115,800 1,062 21,24
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 63034 63.34 Полски път 50 96,496 0,927 18,54
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 104020 104.20 Полски път 8 115,800 0,562 11,24
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 55047 55.47 Полски път 9 30,517 0,198 3,96
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 101039 101.39 Полски път 18 83,056 0,104 2,08
ОБЩО за ползвателя 6.934 138.68
ЕРМЕНЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ 31063 31.63 Полски път 29 21,940 0,946 18,92
ЕРМЕНЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ 31406 31.406 Полски път 29 21,940 0,247 4,94
ОБЩО за ползвателя 1.193 23.86
КРУМ ЛОЗАНОВ НАЙДЕНОВ 103016 103.16 Полски път 27 108,221 1,121 22,42
КРУМ ЛОЗАНОВ НАЙДЕНОВ 103044 103.44 Полски път 27 108,221 0,594 11,88
КРУМ ЛОЗАНОВ НАЙДЕНОВ 30012 30.12 Полски път 27 108,221 0,585 11,70
КРУМ ЛОЗАНОВ НАЙДЕНОВ 103049 103.49 Полски път 31 34,268 0,546 10,92
КРУМ ЛОЗАНОВ НАЙДЕНОВ 101035 101.35 Полски път 52 4,479 0,480 9,60
КРУМ ЛОЗАНОВ НАЙДЕНОВ 103016 103.16 Полски път 69 13,001 0,355 7,10
КРУМ ЛОЗАНОВ НАЙДЕНОВ 29068 29.68 Полски път 27 108,221 0,315 6,30
ОБЩО за ползвателя 3.996 79.92
ЛЮДМИЛА МЛАДЕНОВА АРСОВА 102046 102.46 Полски път 79 18,337 0,439 8,78
ЛЮДМИЛА МЛАДЕНОВА АРСОВА 31061 31.61 Полски път 26 45,903 0,240 4,80
ЛЮДМИЛА МЛАДЕНОВА АРСОВА 101039 101.39 Полски път 80 32,422 0,157 3,14
ОБЩО за ползвателя 0.836 16.72
РОСЕН ИВАНОВ БОГДАНОВ 101039 101.39 Полски път 17 45,745 1,561 31,22
ОБЩО за ползвателя 1.561 31.22
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАРИНОВ 105012 105.12 Полски път 24 75,087 2,271 45,42
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАРИНОВ 105011 105.11 Полски път 24 75,087 1,856 37,12
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАРИНОВ 62347 62.347 Полски път 19 58,781 0,504 10,08
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАРИНОВ 102046 102.46 Полски път 3 24,925 0,463 9,26
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАРИНОВ 135017 135.17 Полски път 22 67,891 0,312 6,24
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАРИНОВ 59057 59.57 Полски път 22 67,891 0,138 2,76
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАРИНОВ 42280 42.280 Полски път 43 19,415 0,133 2,66
ОБЩО за ползвателя 5.677 113.54

ІІІ. Ползвателите на имотите полски пътища са длъжни да заплатят определената наемна цена преди сключване на договора за наем в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед по сметка на община Сливница :

IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10
BIC:UNCRBGSF
Код за вид плащане 44 42 00 (наем земя)
УниКредит Булбанк

ІV. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

V. Копие от настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда на община Сливница, в кметствата, да се публикува на интернет страницата на община Сливница, съг. чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Софийска област по реда на Административно-процесуалният кодекс в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.

/П/
РАДОСТИН ЯЛЪМОВ
Зам.Кмет на община Сливница
И.Д.Кмет на община Сливница
съгласно заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.


Прикачени файлове: