Skip to main content

Заповед №66-00-87/15.03.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот, както следва: 1.1 Петно с площ от 30 кв.м., представляващо зона „Г“ , съгласно схема

15.03.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-87/15.03.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57, ал.1 и ал.2 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 508/25.02.2019 година на Общински съвет – Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, както следва:
1.1 Петно с площ от 30 кв.м., представляващо зона „Г“ , съгласно схема на преместваемите обекти и обекти за търговски и други обслужващи дейности в ЦГЧ в УПИ III – за хотел и ресторант от кв.117 по плана на гр.Сливница, предназначено за търговска дейност за срок от 5 години.

2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на гореописания общински недвижим имот.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 лв. /сто и двадесет лева и 00 ст./
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 500лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 19.03.2019 г. до 16.30 часа на 03.04.2019г.
❖ Стъпка на наддаване – 2,00 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 19.03.2019 г. до 14.00 часа на 03.04.2019 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 19.03.2019 г. до 14.00 часа на 03.04.2019 г.
❖ Огледи на имота могат да се извършват всеки ден между 11.00 и 12.00 часа от 19.03.2019г. до 03.04.2019г.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 19.03.2019 г. до 17.00 часа на 03.04.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 04.04.2019 г. от 11.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с тайно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 15.04.2019 г. до 17.00 часа на 02.05.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 03.05.2019 г. от 11.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радостин Ялъмов, заместник кмет на община Сливница.
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА: /П/
( ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: