Skip to main content

Протокол за извършена проверка по чл.37м от ЗСПЗЗ на всички договори за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ към 01.02.2019г.

15.03.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

УТВЪРДИЛ : /П/

ВАСКО СТОИЛКОВ
Кмет на община Сливница

П Р О Т О К О Л
за извършена проверка по чл.37м от ЗСПЗЗ

Днес, 11.03.2019 г., на основание чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Заповед РД 11-270/05.02.2019г. /5.2.2019г./ на д-р Дамян Илиев изпълнителен директор на БАБХ за утвръждаване на официална Справка по чл.37м, ал.3 от ЗСПЗЗ по категории животни - 2019 г. /5.2.2019 г./ качена на интернет страницата на БАБХ и Заповед №66-00-30/23.01.2019г. на кмета на община Сливница, комисия в състав:.

Председател: адв.Григор Григоров
Членове:
1.Красимира Иванова – гл. счетоводител
2.Василка Димитрова – мл. експерт в отдел «ОС»
3.Албена Стоилкова – еколог на Община Сливница
4.Юлияна Момчилова – гл. специалист в отдел «ОС»
се събра и извърши ежегодната проверка на всички сключени договори с Общината за отдаване под наем на писища, мери и ливади от Общинският поземлен фонд.

На заседанието не присъства Юлияна Момчилова поради прекратяване на трудовия договор към 1.02.2019 г.
Комисията констатира, че към 01.02.2019 г. община Сливница има сключени 11 (единадесет) броя договори, както следва:

№ по ред Физическо/юридическо
лица Договор №, Допълнително споразумение №
Срок на договора Наета площ /дка/
1. „АПЕКС ПЛАНТ” ЕООД Договор №182/30.09.2016г., 30.09.2021г. 574.845 дка
2. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРАСИМОВА Договор №189/30.09.2016г. 30.09.2021г. 265.148 дка
3. ИСКРЕН МАЛИНОВ ЙОРДАНОВ Договор №186/30.09.2016г. 30.09.2021г. 21.464 дка
4. РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ Договор №188/30.09.2016г.
Договор
от 31.10.2018г. 30.09.2021г.

30.09.2023г. 83.692 дка

28.996 дка
5. МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ Договор №184/30.09.2016г. 30.09.2021г. 108.477 дка

6. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ Договор №187/30.09.2016г.
Договор от 31.10.2018г. 30.09.2021г.

30.09.2023г. 52.127 дка

90.95 дка
7. КРАСИМИР ИВАНОВ СЕРГИЕВ Договор от 13.11.2017г.
30.09.2022г.
45 дка
8. ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА Договор №150/31.10.2017г. 30.09.2022г. 360.358 дка
9. ГЕРМАН ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ Договор №181/30.09.2016г. 30.09.2021г. 22.524 дка

Проверката се извършва по данни от информационната система RegiX – Справка с детайли за ползване на ПМЛ, както и качена официална Справка по чл.37м, ал.3 от ЗСПЗЗ по категории животни - 2019 г. /5.2.2019 г./ в Интегрираната система на БАБХ, утвърдена с Заповед РД 11-270/05.02.2019г. /5.2.2019г./ на д-р Дамян Илиев изпълнителен директор на БАБХ.
Комисията направи справка към 1 февруари 2019 г. на всички горе описани животновъди и констатира, че всички са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Със Заповед № РД 11-270 от 05.02.2019 г. на д-р Дамян Илиев изпълнителен директор на БАБХ, се утвърждава официалната Справка по чл.37м, ал.3 от ЗСПЗЗ по категории животни - 2019г. /5.2.2019 г./ в Интегрираната система на БАБХ. С оглед на горе изложеното актуалността на данните са към 22.02.2019 г. за ползване на пасища, мери и ливади и към 05.02.2019 г. за животни в Обектите с епизоотично значение /ОЕЗ/, съгласно Официалната справка по чл.37м, ал.3 от ЗСПЗЗ по категории животни - 2019 г. /5.2.2019 г./
Комисията изчисли за всички ползватели на пасища, мери и ливади, необходимата площ, съобразно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, който гласи „Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
С оглед гореизложеното комисията констатира следното:

1. По Договор № 182 от 30.09.2016г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с „АПЕКС ПЛАНТ” ЕООД, ЕИК 131383423, с регистриран животновъден обект №0617520001 /стар 2222Б-0164/ в землището на с. Братушково, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключения цитиран по-горе договор, „АПЕКС ПЛАНТ” ЕООД, ЕИК 131383423, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 574.845 дка, от 1-7 категория – 104.478 дка, от 8-10 категория – 470.367 дка в землището на с. Алдомировци, с. Братушково, с. Бърложница, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Радуловци, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 846.547 дка, от първа до седма категория – 241.214 дка и от осма до десета категория – 605.333 дка в землището на с. Алдомировци, с. Братушково, с. Бърложница, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Радуловци, община Сливница, област Софийска, от които 574.96 дка от ОПФ и 271.587 дка – частна собственост.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ от 5.2.2019г., „АПЕКС ПЛАНТ” ЕООД, собственик на животновъден обект №0617520001 /стар 2222Б-0164/ находящ се в землището на с. Братушково, община Сливница, област Софийска, има регистрирани следните животни:

Вид животно Бр. жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. бр. дка. дка. дка. дка.
1 2 3 4 5 6 7
1. обл. София, общ. Сливница, с. Братушково, Екатте 06175, № 0617520001

1.1. Говеда от 6 до 24 месеца – мляко 23 13.80 15.00 30.00 207.00 414.00
1.2. Говеда над 24 месеца – мляко 67 67 15.00 30.00 1005.00 2010.00
1.3. Говеда от 6 до 24 месеца – месо 13 7.8 15.00 30.00 117.00 234.00
1.4. Говеда над 24 месеца – месо 1 1 15.00 30.00 15.00 30.00
1.4. Общо за обект с рег. № 0617520001 : 1344.00 2688.00
Общо за страната: 1344.00 2688.00

Към момента на проверката наемателят притежава общо 89.6 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 89.6 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 1344.00 дка или от категория 8-10: 2688.00 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 846.547 дка : категория 1-7 – 241.214 дка, категория 8-10 – 605.333 дка, от които 574.96 дка от ОПФ и 271.587 дка – частна собственост.
Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор № 182 от 30.09.2016 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остава непроменен.

2. По Договор № 189 от 30.09.2016г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРАСИМОВА, ЕГН ------------------, с регистриран животновъден обект №1813300002 /стар 2223А-0121/ в землището на с. Гургулят, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключения цитиран по-горе договор, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРАСИМОВА, ЕГН --------------, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 265.148 дка, от 1-7 категория – 120.347 дка, от 8-10 категория – 144.801 дка в землището на с. Гургулят, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 325.857 дка, от първа до седма категория – 178.029 дка и от осма до десета категория – 147.828 дка в землището на с. Гургуля, община Сливница, област Софийска, от които 265.203 дка от ОПФ и 60.654 дка – частна собственост.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ от 5.2.2019г., РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРАСИМОВА, собственик на животновъден обект №1813300002 /стар 2223А-0121/ находящ се в землището на с. Гургулят, община Сливница, област Софийска, притежава :

Вид животно Бр. жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. бр. дка. дка. дка. дка.
1 2 3 4 5 6 7
1.
обл. София, общ. Сливница, с. Гургулят, Екатте 18133, №1813300002

1.1. Овце - майки над 12 месеца 183 27.45 15.000 30.000 411.75 823.5
1.2. Кози - майки над 12 месеца 20 3.0 15.000 30.000 45.0 90.0
1.3. Общо за обект с рег. №1813300002: 456.75 913.5
Общо за страната: 456.75 913.5

Към момента на проверката наемателят притежава общо 30.45 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи и изготви обобщена справа общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 30.45 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 456.75 дка или от категория 8-10: 913.5 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 325.857 дка : категория 1-7 – 178.029 дка, категория 8-10 – 147.828 дка, от които 265.148 дка от ОПФ и 60.654 дка – частна собственост.

Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор № 189 от 30.09.2016 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остава непроменен.

3. По Договор № 186 от 30.09.2016г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с ИСКРЕН МАЛИНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН ----------------------------, с регистриран животновъден обект №6162180002 /стар 2222В-0003/ в землището на с. Радуловци, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключения цитиран по-горе договор, ИСКРЕН МАЛИНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН ------------------, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 21.464 дка, от 1-7 категория – 0.00 дка, от 8-10 категория – 21.464 дка в землището на с. Радуловци, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 50.274 дка, от първа до седма категория – 14.478 дка и от осма до десета категория – 35.796 дка в землището на с. Радуловци, община Сливница, област Софийска, от които 21.47 дка от ОПФ и 28.804 дка – частна собственост.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 5.2.2019 г., ИСКРЕН МАЛИНОВ ЙОРДАНОВ, собственик на животновъден обект №6162180002 /стар 2222В-0003/ находящ се в землището на с. Радуловци, община Сливница, област Софийска, притежава :

Вид животно Бр. жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. бр. дка. дка. дка. дка.
1 2 3 4 5 6 7
1.
обл. София, общ. Сливница, с. Радуловци, Екатте 61621, №6162180002

1.1. Овце – майки над 12 месеца 3 0.3 15.00 30.00 4.5 9.0
1.2. Овце-майки-автохтонни породи над 12 месеца 68 10.05 20.00 40.00 201.00 402.0
1.3. Общо за обект с рег.№6162180002: 205.5 411.00
Общо за страната: 205.5 411.00

Към момента на проверката наемателят притежава общо 10.35 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи и изготви обобщена справа общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 10.35 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 205.5 дка или от категория 8-10: 411.00 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 50.274 дка : категория 1-7 – 14.478 дка, категория 8-10 – 35.796 дка, от които 21.47 дка от ОПФ и 28.804 дка – частна собственост.

Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор № 186 от 30.09.2016 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остава непроменен.

4. По Договор №188 от 30.09.2016г. и Договор от 31.10.2018г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ, ЕГН ---------------------, с регистриран животновъден обект №5691430001 /стар 2218Б-0051/ в землището на с. Повалиръж и с. Пищане, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключените цитирани по-горе договори, РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ, ЕГН -------------------, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 112.693 дка дка, от 1-7 категория – 24.521 дка, от 8-10 категория – 88.172 дка в землището на с. Повалиръж и с. Пищане, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 151.484 дка, от първа до седма категория – 24.526 дка и от осма до десета категория – 126.958 дка в землището на с. Повалиръж, с. Пищане, община Сливница, област Софийска, от които 112.707 дка от ОПФ и 38.777 дка – частна собственост.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 5.02.2019 г., РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ, собственик на животновъден обект №5691430001 /стар 2218Б-0051/ находящ се в землището на с. Повалиръж, община Сливница, област Софийска, притежава :

Вид животно Бр. жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. бр. дка. дка. дка. дка.
1 2 3 4 5 6 7
1.
обл. София, общ. Сливница, с. Повалиръж, Екатте 56914, №5691430001

1.1. Говеда от 6 м. до 24 м. – мляко 1.00 0.6 15.00 30.00 9.00 18.00
1.2. Говеда от 6м. до 24 м. - месо 4.00 2.4 15.00 30.00 36.00 72.00
1.3. Говеда над 24 м. – месо 3.00 3 15.00 30.00 45.00 90.00
1.4. Коне над 6 месеца 16.00 16 15.00 30.00 240.00 480.00
1.5. Коне – автохтонни породи над 6 месеца
1.00
1
20.00
40.00
20.00
40.00
1.6. Овце – майки над 12 месеца
120.00
18.0
15.00
30.00
270.00
540.0
1.7 Кози майки над 12 месеца
36.00
5.4
15.00
30.00
81.0
162.0
1.8. Общо за обект с рег.№5691430001: 701.0 1402.0
Общо за страната: 701.0 1402.0

Към момента на проверката наемателят притежава общо 46.4 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи и изготви обобщена справа общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 46.4 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 701.0 дка или от категория 8-10: 1402.0 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 151.484 дка : категория 1-7 – 24.526 дка, категория 8-10 – 126.958 дка, от които 112.707 дка от ОПФ и 38.172 дка – частна собственост.

Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор № 188 от 30.09.2016 г., Договор от 31.10.2018 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остават непроменени.

5. По Договор №184 от 30.09.2016г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ, ЕГН -----------------------, с регистриран животновъден обект №1829420009 /стар 2223-0128/ в землището на с. Гълъбовци, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключения цитиран по-горе договор, МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ, ЕГН ---------------------, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 108.477 дка, от 1-7 категория – 0.704 дка, от 8-10 категория – 107.773 дка в землището на с. Гълъбовци, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 305.739 дка, от първа до седма категория – 79.386 дка и от осма до десета категория – 226.353 дка в землището на с. Гълъбовци, с. Храбърско и с. Братушково, община Сливница, област Софийска, от които 108.5 дка от ОПФ и 197.239 дка – частна собственост.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 5.02.2019г., МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ, собственик на животновъден обект №1829420009 /стар 2223-0128/ находящ се в землището на с. Гълъбовци, община Сливница, област Софийска, притежава :

Вид животно Бр. жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. бр. дка. дка. дка. дка.
1 2 3 4 5 6 7
1.
обл. София, общ. Сливница, с. Гълъбовци, Екатте 18294, №1829420009

1.1. Говеда над 24 месеца – мляко 26 26.00 15.00 30.00 390.00 780.00
1.2. Говеда над 24 месеца – месо 1 1.00 15.00 30.00 15.00 30.00
1.3. Овце майки над 12 месеца 86 12.9 15.00 30.00 193.50 387.00
1.4. Овце-майки – автохтони породи над 12 месеца
25
3.75
20.00
40.00
75.00
150.00
1.5. Общо за обект № 2223-0128: 673.5 1347.00
Общо за страната: 673.5 1347.00

Към момента на проверката наемателят притежава общо 43.65 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи и изготви обобщена справа общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 43.65 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 673.5 дка или от категория 8-10: 1347.00 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 305.739 дка : категория 1-7 – 79.386 дка, категория 8-10 – 226.353 дка, от които 108.5 дка от ОПФ и 197.239 дка – частна собственост.

Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор № 184 от 30.09.2016 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остава непроменен остава непроменен.

6. По Договор №187 от 30.09.2016г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади и Договор от 31.10.2018г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН -------------------, с регистриран животновъден обект №1813350001 /стар 223А-0122 в землището на с. Гургулят, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключенияте цитирани по-горе договори, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН ------------------------, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 143,08 дка, от 1-7 категория – 128,112 дка, от 8-10 категория – 14.968 дка в землището на с. Гургулят и с. Ракита, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 388.983 дка, от първа до седма категория – 223.315 дка и от осма до десета категория – 165.668 дка в землището на с. Братушково, с. Гургулят и с. Ракита, община Сливница, област Софийска, от които 52.132 дка от ОПФ и 336,851 дка – частна собственост.
Данни за Договора от 31.10.2018 г. за ПМЛ - 90.95 дка не са публикувани.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 5.02.2019 г., ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, собственик на животновъден обект №1829420009 /стар 2223-0128/ находящ се в землището на с. Гургулят, община Сливница, област Софийска, притежава :

Вид животно Бр. жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. бр. дка. дка. дка. дка.
1 2 3 4 5 6 7
1.
обл. София, общ. Сливница, с. Гургулят, Екатте 18133, №1813350001

1.1. Говеда от 6 месеца до 24 месеца - мляко 4 3.0 15.00 30.00 45.0 90.00
1.2. Говеда от 6 месеца до 24 месеца - месо 3 7.2 15.00 30.00 108.0 216.00
1.3. Говеда над 24 месеца - месо 11 22 15.00 30.00 330.0 660.00
1.4. Овце майки над 12 месеца 45 6.45 15.00 30.00 96.75 193.50
1.5. Кози майки над 12 месеца 3 0.45 15.00 30.00 6.75 13.5
1.6. Общо за обект №1813350001: 586.5 1173.00
Общо за страната: 586.5 1173.00

Към момента на проверката наемателят притежава общо 39.1 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи и изготви обобщена справа общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 39.1 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 586.5 дка или от категория 8-10: 1173.00 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 479,936 дка : категория 1-7 – 299,3 дка, категория 8-10 – 180,636 дка, от които 143,08 дка от ОПФ и 336.851 дка – частна собственост.

Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор № 187 от 30.09.2016 г. и Договор от 31.10.2018 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остават непроменени.

7. По Договор №181 от 30.09.2016г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с ГЕРМАН ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН --------------------, с регистриран животновъден обект №0754160003 /стар 2222А-0009 в землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключения цитиран по-горе договор, ГЕРМАН ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН ------------------, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 22.529 дка, от 1-7 категория – 0.0 дка, от 8-10 категория – 22.529 дка в землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 175.072 дка, от първа до седма категория – 78.184 дка и от осма до десета категория – 96.888 дка в землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска, от които 22.529 дка от ОПФ и 152.543 дка – частна собственост.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ 5.02.2019г., ГЕРМАН ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ, собственик на животновъден обект №0754160003 /стар 2222А-0009/ находящ се в землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска, притежава :

Вид животно Бр. Жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. Бр. Дка. Дка. Дка. Дка.
1 2 3 4 5 6 7
1.
обл. София, общ. Сливница, с. Бърложница, Екатте 07541, №0754160003

1.1. Говеда от 6 до 24 месеца –мляко 2 1.2 15.00 30.00 18.00 36.00
1.2. Говеда над 24 месеца – мляко 21 21 15.00 30.00 315.00 630.00
1.3. Говеда от 6 до 24 месеца – месо 1 0.6 15.00 30.00 9.00 18.00
1.4. Говеда над 24 месеца – месо 1 1 15.00 30.00 15.00 30.00
1.5. Общо за обект №0754160003: 357.00 714.00
Общо за страната: 357.00 714.00

Към момента на проверката наемателят притежава общо 25.0 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи и изготви обобщена справа общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 25.0 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 357.00 дка или от категория 8-10: 714.00 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 175.072 дка : категория 1-7 – 78.184 дка, категория 8-10 – 96.888 дка, от които 22.529 дка от ОПФ и 152.543 дка – частна собственост.

Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор от №181 от 30.09.2016г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остава непроменен.

8. По Договор от 13.11.2017 г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с КРАСИМИР ИВАНОВ СЕРГИЕВ, ЕГН --------------------, с регистриран животновъден обект №5655850004 /стар 2218А-0007/ в землището на с. Пищане, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключения цитиран по-горе договор, КРАСИМИР ИВАНОВ СЕРГИЕВ, ЕГН ------------------, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 45.00 дка, от 1-7 категория – 0.0 дка, от 8-10 категория – 45.00 дка в землището на с. Пищане, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 78.076 дка, от първа до седма категория – 2.8 дка и от осма до десета категория – 75.276 дка в землището на с. Пищане, община Сливница, област Софийска, от които 45.0 дка от ОПФ и 33.076 дка – частна собственост.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 5.02.2019 г., КРАСИМИР ИВАНОВ СЕРГИЕВ, собственик на животновъден обект №5655850004 /стар 2218А-0007/ находящ се в землището на с. Пищане, община Сливница, област Софийска, притежава :

Вид животно Бр. жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. бр. дка. дка. дка. дка.
1 2 3 4 5 6 7
1.
обл. София, общ. Сливница, с. Пищане, Екатте 56558, №5655850004

1.1. Коне над 6 месеца 3 3 15.00 30.00 45.00 90.00
1.2. Общо за обект №5655850004 : 45.00 90.00
Общо за страната 45.00 90.00

Към момента на проверката наемателят притежава общо 3.0 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи и изготви обобщена справа общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 3.0 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 45.00 дка или от категория 8-10: 90.00 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 78.076 дка : категория 1-7 – 2.8 дка, категория 8-10 – 75.276 дка, от които 45 дка от ОПФ и 33.076 дка – частна собственост.

Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор от 13.11.2017 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остава непроменен.

9. По Договор №150 от 31.10.2017г., за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади, сключени с ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН -----------------------, с регистриран животновъден обект №0754110004 /стар 2222А-0015/ в землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, комисията установи следното:
По сключения цитиран по-горе договор, ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН ----------------------, е наемател на общински пасища, мери и ливади с обща площ от 360.358 дка, от 1-7 категория – 123.255 дка, от 8-10 категория – 237.103 дка в землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска.
От Справката с детайли за ползване на пасища, мери и ливади, публикувана на сайта на МЗХГ с данни към 22.02.2019 г. е видно, че наемателят ползва общо 387.59 дка, от първа до седма категория – 138.643 дка и от осма до десета категория – 248.947 дка в землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска, от които 360.432 дка от ОПФ и 27.158 дка – частна собственост.
Съгласно Справка за животни в ОЕЗ, публикувана на сайта на БАБХ към 5.02.2019 г., ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА, собственик на животновъден обект №0754110004 /стар 2222А-0015/ в землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска, притежава :

Вид животно Бр. жив. Бр. ЖЕ Норма ПМЛ за ЖЕ Полагащи се ПМЛ
кат.1-7 кат.8-10 кат.1-7 кат.8-10
бр. бр. дка. дка. дка. дка.
1 2 3 4 5 6 7
1.
обл. София, общ. Сливница, с. Бърложница, Екатте 07541, №0754110004

1.1. Говеда от 6 до 24 месеца – месо
7.00
4.2
15.00
30.00
63.00
126.00
1.2. Говеда над 24 м. – месо
20.00
20.00
15.00
30.00
300.00
600.00
1.3. Общо за обект с рег.№ 07541100041: 363.00 726.00
Общо за страната: 363.00 726.00

Към момента на проверката наемателят притежава общо 24.2 животински единици.
На основание наличните документи, комисията установи общо полагащите се ПМЛ, в съответствие с регистрираните площи ПМЛ и притежаваните животински единици.
Според данните общият брой на животните отговаря на 24.2 животински единици, за които максимално позволената площ от категория 1-7: 363.00 дка или от категория 8-10: 726.00 дка , а ползваната земя с правно основание е в размер на 387.59 дка : категория 1-7 – 138.643 дка, категория 8-10 – 248.947 дка, от които 360.432 дка от ОПФ и 27.158 дка – частна собственост.

Комисията констатира, че ползвателя отговаря на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Договор №150 от 31.10.2017 г. за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади остава непроменен.

Неразделна част от Протокола е Справка по чл.37м, ал.3 от ЗСПЗЗ по категории отглеждани животни - 2019 г. /5.2.2019 г./ и Справки с данни за ползване на ПМЛ от информационната система RegiX на всеки ползвател.

Протоколът от проверката да бъде обявен на информационното табло, находящо се на първия етаж в административната сграда на община Сливница и да се публикува на интернет страницата на Общината.
В седем дневен срок от утвърждаване на протокола, община Сливница уведомява писмено, с обратна разписка, ползвателите - наематели на пасища, мери и ливади, които не отговаря на изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Протоколът може да се обжалва в 14-дневен срок пред Районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

Протоколът от проверката се състави в три екземпляра и се предостави на Кмета на община Сливница за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

Председател: ……/П/…………..
адв. Григор Григоров – юрист на община Сливница

Членове:

1. Красимира Иванова – гл. счетоводител ........../П/.................

2. Василка Димитрова – мл. експерт в отдел «ОС» ........./П/.................

3. Албена Стоилкова – еколог на община Сливница ......../П/.................