Skip to main content

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница”

10.07.2013

Проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница”, по Оперативна програма „Административен капацитет” с Договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № А12-22-105/09.05.2013 г
Стойност на проекта: 89 356,31 лв с ДДС
.
Проекът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз,
чрез Европейски Социален Фонд.


Прикачени файлове: