Skip to main content

„Изграждане на НОВА СПОРТНА ЗАЛА към СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ” и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания”

10.07.2013

Проект „Изграждане на НОВА СПОРТНА ЗАЛА към СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ” и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания” с Договор за предоставяне на БФП № 23/321/01132 от 19.11.2012 г по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, от Програмата за развитие на селските райони
Стойност на проекта: 5 863 814,00 лв. без ДДС


Прикачени файлове: