Skip to main content

„Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Сливница”

10.07.2013

Проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Сливница” с Договор за предоставяне на БФП № 23/321/01133 от 19.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, от Програмата за развитие на селските райони
Стойност на проекта: 5 814 876,00 лв. без ДДС


Прикачени файлове: