Skip to main content

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на атракцион за отдих и развлечение на посетители в с. Братушково

30.09.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, гр. СЛивница, пл. "Съединение" № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1
Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/иНЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)Описание
II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на атракцион за отдих и развлечение на посетители в с. Братушково по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 23/313/00112/10.5.2013 г. по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“
II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугатаСтроителство
Изграждане Място на изпълнение: На територията на община Сливница
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3)Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката
Дейността по проекта предвижда извършването на строително-монтажни работи на цялото трасе, което е предвидено за изграждане на атракциона. Предметът на поръчката включва изпълнение на дейностите, подробно описани в Техническата спецификация – пълно описание на предмета на поръчката и одобрени Количествени сметки и Инвестиционни проекти.
ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45000000Описание:
Строителни и монтажни работи
ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8)
Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9)
Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2)
Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1)
Общо количество или обем
Съгласно одобрени Количествени сметки и Инвестиционни проекти.
Прогнозна стойност без ДДС
279190 BGN
ІІ.2.2)
Опции
НЕ
ІІ.3)
Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци 4
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции.Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 2 791,90 лв. /две хиляди седемстотин деветдесет и един и 0,90/. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Сливница: IBAN-BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, BIC:UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, е част от офертата за участие в настоящата процедура (чл.56,ал.1, т.3 от ЗОП). При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Сливница: IBAN-BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, BIC:UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителят е надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя срок от 30 /тридесет/ дни след приемане на обекта, предмет на обществената поръчка с Акт 15. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат
Обекта се финансира от Държавен фонд "Земеделие" по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 23/313/00112/10.5.2013 г. по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. -АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 50 % (петдесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от дата на регистрационния индекс на договора. След получаване на авансовото плащане изпълнителят представя оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса, с включен ДДС. -Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след след приемането на обекта с Акт №15 съгласно ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансът.Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ И СТР.НАДЗОР).Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.
ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
5.5.1. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за успешна реализация на обекта на настоящата обществена поръчка. 5.5.2. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и дружества, учредени по и управлявани съгласно нормативни актове от гражданското, търговското или публичното право на държавата, в която са установени участниците. 5.5.3. Условията, изброени в Подклаузи 5.5.1. и 5.5.2. включително, се отнасят и за всички съдружници в консорциум, ако участникът е такъв. 5.5.4. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите, съдържащ минимум клаузи, които гарантират, че : • представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; • всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. 5.5.5. При участници обединения – същите трябва да представят документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако тази информация липсва в представеното споразумение). След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. 5.5.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника. 5.5.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката. 5.5.8. Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако: • към офертата му не е приложено споразумение • в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в т. 5.4.4. по-горе и/или • съставът на обединението се е променил след подаването на офертата. 5.5.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Установяване наличието на подобно обстоятелство ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.
ІІІ.1.4)Други особени условия
Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническите спецификации и документацията на откритата процедура за обществената поръчка.Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в настоящата процедура, като при изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик. Ценовата оферта се представя и във формат (Microsoft Excel).Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника.
ІІІ.2)Условия за участие
ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а (предл.първо), т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. 1) Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника; 2) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юр. лице или ЕТ, съответно копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (при участик, чуждестр. лице, съответният документ се представя в офиц. превод). Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние (за чуждестр. лица, документът се представя в превод). С представянето на удостоверение за акт. състояние не отпада задължението за представяне на док. за регистрация.; 3) Административни сведения за участника 4) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника съгласно т.ІIІ.2.2. Мин.изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 5) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за технически възможности и квалификация; 6) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП; 7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП(справка: виж поле VI.3.); 8) Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им; 9) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо) с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му; 10) Документ за гаранция за участие в процедурата; 11) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 12) Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка по образец към документацията за участие (без посочване на данни относими към Плик№2 и Плик№3); 13) Нот. заверено пълномощно, определящо лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника.; 14) Споразумение за създаване на обединение за участие в общ.поръчка с нотариална заверка на подписите; 15) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект; 16) Декларация за приемане на условията в проекта на договор по 56, ал.1, т.12 от ЗОП; 17) При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако тази информация липсва в документа по т. 13); 18) Плик№2 - Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката; 19) Плик№3 - Ценово предложение
ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В процедурата могат да участват лица, които за последните три години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали оборот от СМР сходни* с предмета на поръчката не по-малко от два пъти и половина от прогнозната стойност и общ положителен финансов резултат за предходните три счетоводно приключили години (2011, 2012 и 2013г.). * Под „сходни с предмета на поръчката” навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата по отношение минималните изисквания за икономическото и финансово състояние на участника следва да се разбира СМР по изграждане на атракциони, рекреационни дейности или вертикални планировки (земни работи). Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците със Справка – декларация за специфичен оборот за последните 3 (три) години, по чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП и заверени от участника копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за отчетните 2011 г., 2012 г. и 2013 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си). Участникът следва да разполагат със свободни парични ресурси или кредитна линия в размер не по-малък от 50% от прогнозната стойност. Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с представяне на документи (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или др.), като документите следва да са издадени не по-рано от датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства в указания размер. Участникът следва да притежава сключена застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на строежа, обект на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Същата следва да е валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите.Съгласно издаденото Разрешение за поставяне от Главния архитект на община Сливница обектът съответства на VI-та категория, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.
Минимални изисквания: неприложимо
ІІІ.2.3)Технически възможности.Изискуеми документи и информация: 1.През последните 5 (пет) години, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти по настоящата процедура, участникът да е изпълнил договор/договори за извършване на СМР, които да включват заедно и/или поотделно, СМР сходни с предмета на поръчката. Под „сходни с предмета на поръчката СМР” навсякъде в документацията и обявлението (само относно минималните изисквания за технически възможности и квалификация) за участие в процедурата следва да се разбира изпълнени и въведени в експлоатация обекти, които включват изграждане на атракциони, рекреационни дейности или вертикални планировки (земни работи).Обстоятелството се декларира със Справка по член 51, ал.1, т. 2 ЗОП за изпълнени договори за СМР, през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Ако някои от изискваните данни не се съдържат в референции като документи за удостоверяване на сходни с предмета на поръчката СМР се приемат Акт обр. 15 и 16, договор за учредяване на обединение със записано процентното разпределение или извлечение от Регистър БУЛСТАТ (относно процентното участие в изпълнението) 2.Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Обстоятелството се декларира със Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи опита на посочените лица. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. 3. Всеки участник следва да притежава внедрени системи с обхват дейности по предмета на поръчката по следните стандарти: ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за дейностите или еквивалентни мерки;ISO 14001:2004 Сертификат за управление на околната среда или еквивалентни мерки;. ВS OHSAS 18001:2007 - Системи за управлението на здравето и безопасността при работи или еквивалентно; Обстоятелството се удостоверява с представяне на заверени копия от валидни Сертификати. 4.Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката.За доказване изпълнението на това изискване участникът представя Списък-декларация на техническото оборудване по образец и копия на документи, от които произтича правото на участника да ползва оборудването. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1. Минимум един изпълнен договор, придружен с референция. 2.Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: Технически ръководител – технически правоспособно лице съгласно чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството минимум 5 (пет) години и участието като технически ръководител при изпълнението на мин. 1 инфраструктурен обект– минимум 1 специалист; Специалист – контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален стаж не по – малко от 1 година – минимум 1 специалист;Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 1 год. – минимум 1 специалист;Ландшафтен архитект – строителен инженер „магистър”, специалност „Ландшафтна архитектура“ или еквивалентно; с минимум 1 година професионален опит по специалността; да има опит при изпълнение на поне един инфраструктурен обект. 3. Неприложимо. 4. Минимално оборудване: -Багер – 1 (един) брой; -Мини валяк – 1 (един) броя; -Миничелен товарач – 1 (един) брой; -Товарен камион – 1 (един) брой; -Мини багер – 1 (един) брой; - Комбиниран багер – 1 (един) брой;
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1)Вид процедура
ІV.1.1)Вид процедура Открита
ІV.2)Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена – П1; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение –П2; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок – П3; тежест: 20
IV.3)Административна информация
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.10.2014 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане
Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 12.00 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Община Сливница, находяща се в гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Сливница : IBAN: BG65UNCR96608497655410, BIC: UNCRBGSF, код за вид плащане: 44 7000 при Банка УниКредит Булбанк. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в Община Сливница - гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят на хартиен носител . Това може да стане в сградата на Община Сливница от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. От датата на изпращане на обявлението се предоставя пълен достъп до настоящата документация, с оглед запознаването на участниците със съдържанието й, на посочения сайт- www.slivnitsa.bg. Участниците, които желаят, могат да я получат безплатно, като я изтеглят от посочения интернет адрес.С цел коректното изготвяне офертите на участниците, Възложителят предоставя достъп за запознаване със строителната площадка на обекта, всеки вторник и четвъртък, от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа до деня, определен като последен за получаване на спецификации и допълнителни документи, съгласно обявлението. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. В случай на участие на консорциум/обединение, посещението на място се извършва от лицето/ата, което представлява/т участника, или от надлежно и изрично преупълномощено да извърши огледа лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.10.2014 г. Час: 16:30
IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.7)Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни 90
IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.10.2014 г. Час: 10:00
Място
гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1, административната сградата на Община Сливница.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Действията на Комисията по отварянето на офертите са публични и по време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с пълномощно с нотариална заверка на подписа, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на атракцион за отдих и развлечение на посетители в с. Братушково по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 23/313/00112/10.5.2013 г. по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“
VI.3)Допълнителна информация
1.Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.slivnitsa.bg от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед на запознаване на участниците със съдържанието й. 2.Датата, часа и мястото за отваряне и oповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.slivnitsa.bg. 3.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството, и които са приложими към строителството;
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2)Подаване на жалби съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 30.09.2014 г.

Проектите могат да бъдат изтеглени от следния линк: https://www.dropbox.com/sh/zqmxqu06hq63v03/AAD0E1q4N9wRWaS5P0wtbVIqa?dl=0