Skip to main content

Регистър на сдруженията на собственици-те по чл.44 от Закона за управление на етажната собственост, създадени на тери-торията на община Сливница

Регистърът на сдруженията може да бъде свален оттук: РЕГИСТЪР