Skip to main content

Доставка на мобилна сцена за сградата на читалище „Съзнание-1907

07.04.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID №: 2015-04-07-0012
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и лица за контакт
Народно читалище Съзнание - 1907, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Йоланда Младенова, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42301, E-mail: saznanie_sl@abv.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Отдих, култура и религия
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Описание
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Доставка на мобилна сцена за читалище „Съзнание-1907” по договор за БФП № 23/321/01302/05.04.2013 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище „Съзнание – 1907“ за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейскиш земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.
Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр. Сливница
Код NUTS: BG412
Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
Кратко описание на поръчката
„Доставка на мобилна сцена за читалище „Съзнание-1907” по договор за отпускане БФП № 23/321/01302/05.04.2013 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище „Съзнание – 1907“ за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейскиш земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34223330
Описание:
Мобилни единици, поставени на ремаркета
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ
Обособени позиции
НЕ
Ще бъдат приемани варианти
НЕ
Количество или обем на поръчката
Общо количество или обем
Вид Мярка К-во F34300 ферма 4-ка 3м Брой модули 16 F34200 ферма 4-ка 2м Брой модули 2 F33300 ферма 3-ка 3м Брой модули 2 F33050 ферма 3-ка 0.5м Брой модули 1 количка - универсална 4 странна за F32, F33, F34 Брой модули 4 горна част на кулата Брой модули 4 основа / база на кулата Брой модули 4 телфер 6м / 1 тон Брой модули 4 скоба двойна Брой модули 4 пристягащи колани с тресчотка 10м Брой модули 6 покривало м2 Брой модули 1 Подиум за сцена 48м2 Брой модули 24 Тонколона двулентова 15" / 600W/ 8ohm Бр. 2 Стойка за тонколона Бр. 2 Стойка за микрофон Бр. 2 Усилвател Бр. 1 Микрофон, безжичен Бр. 2 Светодиоден PAR Бр. 20 DMX - контролер за управление на осветлението Бр. 1
Прогнозна стойност без ДДС
74324 BGN
Опции
НЕ
Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване
15.06.2015 г.
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции
1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие. 1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: „Уникредит Булбанк” АД, Банков код (BIC): UNCRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 98 UNCR 9660 1071 1117 16 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума“, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. Гаранцията за участие е в размер на 743,24 (седемстотин четиридесет и три и 0,24) лева без ДДС. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от управителя или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. 2. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от (един на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Банка: „Уникредит Булбанк” АД, Банков код (BIC): UNCRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 98 UNCR 9660 1071 1117 16 Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.
Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат
Настоящата обществена поръчка се възлага по договор за БФП № 23/321/01302/05.04.2013 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище „Съзнание – 1907“ за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейскиш земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. Към раздел III.1.1. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията Образец № 9 на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.
Други особени условия
В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума; Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП. В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
Условия за участие
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. 1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. 1.3. Не се допуска представянето на варианти. 1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Възложителят отстранява участниците, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви "а-д" и т. 2,3 и 4 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1,2,2а,4 и 5 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на доставки на мобилни сцени, подиуми и/или оборудване за озвучаване и/или осветителни системи.Това обстоятелство се доказва с представянето на Справка – Декларация – Образец № 3, съдържаща списък на изпълнените от участника доставки за последните три години. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от удодостоверение за добро изпълнение, издадена от възложителите или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Не се допуска представянето на удостоверение за доставки, които не са посочени в декларацията. Възложителят си запазва правото да извършва проверки на доставените заявки. При констатиране на несъответствие, участникът се отстранява. 2.Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват доставка, монтаж на осветителна или озвучителна техника, сцени, подиуми и други подобни. Съответствието с поставеното изискване се доказва със заверено копие на сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.
Минимални изисквания: 1.Участникът да е изпълнил минимум 3 (три) доставки с гореописания предмет през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Специфични условия при обществени поръчки за услуги
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
Вид процедура
Вид процедура
Открита
Критерии за оценка на офертите
Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предложена цена – П1; тежест: 60 %
Показател: Срок за доставка –П2; тежест: 40 %
Административна информация
Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.05.2015 г. Час: 17:00
Платими документи
ДА
Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане
1. Предоставяне на достъп до документацията за участие На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на страницата на община Сливница, Профил на купувача(посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop. Народно читалище „Съзнание - 1907” поддържа профил на купувача на страницата на община Сливница. 2. Място и срок за получаване на документацията за участие. Документацията е налична за теглене в профила на купувача www.slivnitsa.bg, в електронното досие на настоящата обществена поръчка и закупуването и не е задължително условие за участие. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицето следва да заплати цената на документацията, посочена в обявлението. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на община Сливница: Банка: „Уникредит Булбанк” АД, Банков код (BIC): UNCRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 98 UNCR 9660 1071 1117 16 3. Цена на документацията за участие. Цената на документацията е 5 (пет) лева без ДДС или 6 (шест) лева с включен ДДС. 4. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното закупуване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на Възложителя: www.slivnitsa.bg . В случай, че от предоставяне на разяснението до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2015 г. Час: 17:00
Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
180
Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.05.2015 г. Час: 12:00
Място
гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1, Народно читалище "Съзнание - 1907"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване режима за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по договор за БФП № 23/321/01302/05.04.2013 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище „Съзнание – 1907“ за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.
Допълнителна информация
Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ;
Процедури по обжалване
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
Подаване на жалби
Съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП.

Линк към АОП, от който може да бъде изтеглено Решението: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=660438&newver=2

Линк към АОП, от който може да бъде изтеглено Обявлението: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=660439&newver=2

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69 А, АЛ.3 ОТ ЗОП

От Григор Григоров – Председател на комисията.
В качеството си председател на Комисията за разглеждане на подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилна сцена за сградата на читалище „Съзнание-1907” по договор за отпускане БФП № 23/321/01302/05.04.2013 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище „Съзнание – 1907“ за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейскиш земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/”, назначен със Заповед № 879/08.05.2015г. на председателя на Народно читалище „Съзнание – 1907“
I.Обявявам датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по горепосочената обществена поръчка, както следва -17.06.2015г. в 15:00 часа в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1907“, адресгр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1.
II. Обявявам резултатите от оценяването на допуснатата до оценка оферта по показателите за оценка, различни от цената, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка на офертите.
- "ПИП ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД
съгласно Протоколите на Комисията, резултатът от оценяването на офертата по показателите, различни от цената е както следва:
Показатели за оценка, различни от цена Резултат от оценяването
Срок за доставка –П2 100т.
III.Отварянетона ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.
12.06.2015г.