Skip to main content

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалище „Съзнание 1907“, гр. Сливница, което включва следните видове СМР: Топлоизолация на външни стени; Подмяна на външна дограма; Топлоизолация на покрив; Топлоизолация на подове.

04.08.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ID №: 2015-08-04-0030
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, пл. Съединение №1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: Радостин Ялъмов
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалище „Съзнание 1907“, гр. Сливница“
II.1.2)
Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр. Сливница, сградата на читалище "Съзнание 1907 г.", находяща се в гр. Сливница, пл. „Съединение“.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3)
Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5)
Кратко описание на поръчката
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалище „Съзнание 1907“, гр. Сливница, което включва следните видове СМР: Топлоизолация на външни стени; Подмяна на външна дограма; Топлоизолация на покрив; Топлоизолация на подове; Обновяване на отоплителна система и ел. инсталация.
ІІ.1.6)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи
ІІ.1.7)
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8)
Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9)
Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2)
Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1)
Общо количество или обем
Поръчката включва следните СМР - мерки за енергийна ефективност: Топлоизолация на външни стени; Подмяна на външна дограма; Топлоизолация на покрив; Топлоизолация на подове; Обновяване на отоплителна система и ел. инсталация. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 472 248.44 /четиристотин седемдесет и две хиляди двеста четиридесет и осем четиридесет и четири стотинки/ лева без ДДС.
Прогнозна стойност без ДДС
472248.44 BGN
ІІ.2.2)
Опции
НЕ
ІІ.3)
Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни
90

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)
Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции
I.Гаранцията за участие е в размер на 4722.48 (четири хиляди седемстотин двадесет и два лева и четиридесет и осем стотинки) лева. 2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. 3. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: oттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка; 4. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: Банка: „Уникредит Булбанк” АД, Банков код (BIC): UNCRBGSF; IBAN: BG41 UNCR 9660 3371 0193 11.Титуляр-община Сливница; 5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 6. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя; 7. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. II.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т.2.1. от договора.; 2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в документация за участие банкова сметка на възложителя; 3. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване; 4.При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се посочва основанието на което се представя гаранцията и наименованието на процедурата, за която се представя гаранцията; 5. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: Банка: „Уникредит Булбанк” АД, Банков код (BIC): UNCR BGSF Банкова сметка (IBAN): BG41 UNCR 9660 3371 0193 11.Титуляр-община Сливница; 6. Когато избраният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проекта на договора; 7. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие; 8. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на Договора за изпълнение на обществената, неразделна част от документацията за участие.
ІІІ.1.2)
Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат
Финансирането на изпълнението на обществената поръчка ще се извърши със средства от Националния доверителен екофонд (НДЕФ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график. Междинните плащания се извършват на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 (пет) работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени междинни плащания) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите съгласно разпоредбите на проект на договор. Плащанията се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІІ.1.3)
Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Договорът за обединение следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; - всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.
ІІІ.1.4)
Други особени условия
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 1. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 2. Който е обявен в несъстоятелност. 3. Който се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 5. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 6. Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 7. Който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 8. Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 9. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 10. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 11. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по см на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Изискванията по предходните точки се прилагат съобразно изискванията на документацията за участие.
ІІІ.2)
Условия за участие
ІІІ.2.1)
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Всеки участник следва да представи следните документи: Плик №1 „Документи за подбор“: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Образец № 1.1.; 2. Представяне на участника, съгласно Образец № 1.2, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от участника.; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) - съгласно условията и изискванията, посочени в документацията за участие.; 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.; 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно условията, посочени в документацията за участие; 6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние -съгласно условията и изискванията, посочени в документацията за участие и настоящото обявление.; 7. Доказателства за технически възможности и квалификация - съгласно условията и изискванията, посочени в документацията за участие и настоящото обявление.; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 5) 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП (Образец № 6); 10. Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец № 7) – когато е приложимо; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) - когато е приложимо; 11. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка (Образец № 9); 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10); 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 11); 14.Декларация –списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка(Образец №14); 15.Д-я по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт (Образец №15) - когато е приложимо. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съгласно изискванията на Документацията за участие. В случай че офертата или някой от документите, съдържащи се в нея, не са подписани от законния представител на участника, съгласно регистрацията му или от лицето, посочено в договора за обединение (при участие на обединения), трябва да се представи пълномощно за лицето, представляващо участника в процедурата. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката": 1.Подписано и подпечатано Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя - Образец № 2 към документацията за участие и придружено със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца. В Техническото предложение участникът предлага срок за изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от посочения от възложителя, гаранционни срокове, които да не са по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република Б-я и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; 2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - Образец № 13, когато е приложимо; Плик № 3 “Предлагана цена”: 1. Подписано и подпечатано Ценовото предложение на участника - оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя - Образец № 3 към документацията за участие; 2. Количествено-стойностни сметки; 3. Анализ на единичните цени. Продължава в раздел VI.3.Доп.информация
ІІІ.2.2)
Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1.1) удостоверение от банка; 1.2.) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 3.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 1., които са на чужд език, се представят и в превод. 4.Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. 5.В случай че участникът в процедурата е обединение,което не е юридическо лице, документите по т.1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението. 6.Участниците могат да докажат съответствието си с минималните изисквания за финансово и икономическо състояние, поставени от възложителя,с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите за доказване на съответните възможности, определени от възложителя в настоящия раздел, участниците представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще имат на разположение ресурсите на третите лица. В конкретния случай трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: За изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други, поради което участниците трябва да разполагат със финансов ресурс в размер на минимум 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно: 236 124.22 (двеста тридесет и шест хиляди сто двадесет и четири лева и двадесет и две стотинки) лева без ДДС.
ІІІ.2.3)
Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказва се с представяне от участника на Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - Образец № 12 към документация за участие. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП;а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Доказва се с представяне от участника на копие на посочените сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, тези документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за технически възможности. Съответствието с посочените минимални изисквания, в случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се доказва от един или повече от участниците в обединението. 3. Доказва се с представяне от участника на Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Образец №14 към документацията за участие. В случаите, в които член на екипа, посочен в Декларацията-списък (Образец №14) не е служител/работник на участника,този член на екипа представя и Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Образец №15 към документацията за участие. Участниците могат да докажат съответствието си с минималните изисквания за технически възможности по т.3 от настоящия раздел, поставени от възложителя, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите за доказване на съответните възможности, определени от възложителя в настоящия раздел, участниците представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще имат на разположение ресурсите на третите лица. В конкретния случай трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1.Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство/минимум 3 (три) или повече изпълнени обекта/ през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): Топлоизолация на външни стени; Подмяна на външна дограма; Топлоизолация на покрив; Топлоизолация на подове; Обновяване на отоплителна система и ел. инсталация. * * За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект. 2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 2.1.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 2.2.Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство. 3.Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно: 3.1.Технически ръководител – завършено строително средно специално образование със специалност “Строителство и архитектура” или еквивалентна или висше образование «Архитектура» или еквивалентна, или висше образование ,,Строителен инженер'' или еквивалентна, минимум 5 години опит на такава длъжност (Технически ръководител) ; 3.2. Координатор по безопастност и здраве – отговарящ на изискванията на чл.5 от Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
ІІІ.3)
Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)
Вид процедура
ІV.1.1)
Вид процедура
Открита

ІV.2)
Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1)
Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3)
Административна информация
ІV.3.3)
Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.09.2015 г. Час: 13:00
Платими документи
ДА
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане
Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа. Стойността на документацията за участие в процедурата на хартиен носител е в размер 12.00 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща на касата на Община Сливница, находяща се в гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Сливница: IBAN: BG65UNCR96608497655410, BIC: UNCRBGSF, код за вид плащане: 44 7000 при Банка УниКредит Булбанк, титуляр на сметката: община Сливница. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в Община Сливница - гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на община Сливница, в Профила на купувача - http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop. При изтеглянето на документацията от посочения сайт, участниците нямат разходи по смисъла на чл. 28, ал. 7 ЗОП, като в тези случаи не е необходимо нейното закупуване.
ІV.3.4)
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.09.2015 г. Час: 17:00
IV.3.6)
Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.7)
Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
180
IV.3.8)
Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.09.2015 г. Час: 14:00
Място
гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1, административната сградата на Община Сливница.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация Сливница.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)
Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2)
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ
VI.3)
Допълнителна информация
Продължение на раздел III.2.1: Преди подписването на договора, участникът, избран за изпълнител, трябва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС, съобразно с категорията на обекта на поръчката, а именно: първа група, четвърта категория. Преди подписване на договора, участникът, избран за изпълнител, трябва да представи застраховка за обект (застраховка за строително – монтажните рискове съгласно договорената стойност на изграждания обект) с клаузи, включващи видовете работи СМР и Застраховка, която да обезпечи покриването на вредите към трети лица във връзка с осъщ. СМР. Допълнителна информация: Не по - късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне чрез съобщение в профила на купувача на Възложителя: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес:гр. Сливница, пл. „Освобождение” № 1, деловодство на Община Сливница. Информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд може да намерите в официалните сайтове на: МТСП - www.mlsp.government.bg, НАП- www.nap.bg и Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/. С оглед обстоятелството, че от датата на публикуване на обявлението в РОП Възложителят ще предостави пълне достъп до документацията за участие по електронен път на профила на купувача, сроковете са намалени съобразно чл. 64, ал. 3 от ЗОП.
VI.4)
Процедури по обжалване
VI.4.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2)
Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 ЗОП.
VI.4.3)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление
04.08.2015 г.

Линк към АОП, от който може да бъде изтеглено Решението: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=680639&newver=2

Линк към АОП, от който може да бъде изтеглено Обявлението: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=680640&newver=2

Линк, от който могат да се изтеглят проектите: https://www.dropbox.com/s/dwqktwpobumzbtd/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...

Ценовите предложения ще бъдат отворени на 08.10.2015 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в сградата на община СЛивница на адрес: гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1, ет. 3, стая 315

Линк, от който може да бъде изтеглен Протокол № 4 от работата на комисията: https://www.dropbox.com/sh/qqv4801i1m2bu6j/AACLyICZg0nl3Yl5AB55Cuc7a?dl=0