Skip to main content

Уведомление за размера и срок за плащане на местни данъци и такси

                                РЕШЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  СЛИВНИЦА № 25

                                                             Сливница, 23.12.2015 г.

 

 

ОТНОСНО: Определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Сливница за 2016 година.

 

 

В изпълнение на чл.66, ал.1 от ЗМДТ, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, след проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет на община Сливница

 

                                                                         Р Е Ш И:

 

I.  Одобрява приложената план - сметка за 2016 година.

 

II. Определя за основа, върху която да се изчисли такса битови отпадъци - данъчната оценка на имота.


Мотиви за определяне на основата - съгласно чл.67, ал.1 и 2 от ЗМДТ, размерът на такса битови отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато това количество не може да се установи върху основа, определена от общинския съвет. Не е възможно с настоящите технически средства и бюджет на общината да се определя за всяко задължено лице, по смисъла на чл.64, ал.1 във връзка с чл.11 от ЗМДТ, точното количество генерирани битови отпадъци.

 

През 2014 година общината, чрез публикуване в средствата за масово осведомяване, интернет страницата, кабелна телевизия и съобщения на видни места, отправи призив към гражданите на общината да декларират количество битови отпадъци, които очакват да генерират за 2015 година. Получени бяха само 3 декларации т.е. по никакъв начин без обратна връзка от задължените лица не може да се определи колко отпадък се генерира от всяко едно от тях. Предвид изложеното е налице невъзможност да се установи количеството на генерираните битови отпадъци и влиза в сила хипотезата на чл.67, ал.2 от ЗМДТ.

 

III.Общински съвет - Сливница определя такса за битови отпадъци за 2016 год., както следва:


1. За граждани размерът на таксата се определя като промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти: на територията на гр.Сливница - 4.7 промила,

разпределени по услуги както следва:

 

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други  инсталации  и  съоръжения  за  обезвреждането  им -  2.20 промила;

 

2 стр. на Решение № 25  /23.12.2015 г.

 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации  или  съоръжения  за  обезвреждане,  рециклиране  и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  от ЗУО - 1,20  промила;

 

- за почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и  другите  територии  от  населените  места,  предназначени  за обществено ползване - 0,80 промила;

 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и др. - 0,50.

 

на територията на с. Алдомировци - 4.7 промила,

разпределени по услуги както следва:

 

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им - 2.20 промила;

 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации  или  съоръжения  за  обезвреждане,  рециклиране  и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 от ЗУО - 1,20  промила;

 

- за почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и  другите  територии  от  населените  места,  предназначени  за обществено ползване - 0,80 промила;

 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и др. - 0,50.

 

на територията на останалите населени места в общината 5.3

промила, разпределени по услуги както следва:

 

- за  събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им - 2.00 промила;

 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 от ЗУО - 0.9  промила;

 

- за почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,90 промила;

 

-  за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и др. - 0,50.

 

За жилищни имоти на предприятия - 4,5 промила върху данъчната оценка на имота , разпределени по услуги както следва:

 

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им - 2.70 промила;

 

-  за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 от ЗУО - 0,70  промила;

 

- за почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 0,80 промила;

 

 3 стр. на Решение № 25  /23.12.2015 г.

 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и др. - 0,30.

 

За предприятия не декларирали до 30 ноември на предходната година броя на използваните съдове - 12,3 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, разпределени по услуги както следва:

 

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им - 6.78 промила;

 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 от ЗУО - 1,69  промила;

 

- за почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и  другите  територии  от  населените  места,  предназначени  за обществено ползване - 2,5 промила;

 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и др. - 1,33.

 

2. За предприятия, декларирали броя на използваните съдове за изхвърляне на смет за нежилищните имоти, както следва:

 

- за предприятия, ползващи услугите за сметосъбиране и сметоизвозване от общината:

- за 1 бр.контейнер тип „4 куб.м.”на година   - 1450,00 лв.

- за 1 бр.кофа тип „Мева” на година  - 250,00 лв.

- за 1 брой  „Бобър” на година  - 1000,00 лв.

 

-  лицата, подали декларация по чл. 21а от Наредба № 5 за определянето и администрирането ма местните такси и цени на услуги на територията на община Сливница заплащат 2,5 промила за почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване за всички населени места на територията на община Сливница.

 

"Предприятие"  по  своя  смисъл  е  юридическо  лице,  едноличен търговец или неперсонифицирано дружество.

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                             /Марин Павлов/

                  Вярно:

                              /Р. Григорова/

 

 

Цялото решение може да бъде свалено оттук: РЕШЕНИЕ НА ОБС СЛИВНИЦА № 25/23.12.2015 г.

 

 

 

 

Дължимите данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозни средства, патентен данък и други) и такса за битови отпадъци можете да платите по следния начин:

 

І. В брой в касата на сектор „Местни данъци и такси”

Работно време: 08:30 -  17:00 часа  

Адрес: пл.”Съединение” №1

Телефон: 0727 420-34 – каса

 

ІІ. По банков път

Банковата сметка на Община Сливница, по която можете да преведете дължимият данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и такса за битови отпадъци е:

Банкова сметка на ОБЩИНА СЛИВНИЦА

УниКредит Булбанк – клон Сливница
BIC код: UNCRBGSF 
Банкова сметка – BG65UNCR96608497655410

Вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен /Патентен/ данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 34 00 - Други данъци /Пътен данък/


ІІІ. С пощенски запис