Skip to main content

Уведомление за размера и срок за плащане на местни данъци и такси

Уважаеми данъкоплатци,

 

Уведомяваме Ви, че изчисленият на подадена в срок до 31 януари 2012 година декларация по чл.61н, ал.1 от ЗМДТ, патентен данък за 2012 година се заплаща в следните срокове:

 

1. за първото тримесечие – до 31 януари 2012 година

2. за второто тримесечие – до 30 април 2012 година

3. за третото тримесечие – до 31 юли 2012 година

4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври 2012 година

 

Ако подадете декларацията до 31 януари 2012 година и в същият срок заплатите пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.

 

 

През 2012 година данък върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове:

 

1. първа вноска - до 30 юни 2012 година

2. втора вноска – до 30 октомври 2012 година 

        *На предплатилите за цяла година в срока за първата вноска - 30 април, се прави отстъпка 5 на сто.

 

 

През 2012 година размера на данък върху недвижимите имоти, е както следва:

 

1. 1,4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти за гр.Сливница

 и 1,8 на хиляда за останалите населени места в общината.

 

Във връзка с направените промени в ЗМДТ, данък върху недвижимите имоти за 2012 година ще се заплаща в следните срокове:

1. първа вноска - от 01 март до 30 юни

2. втора вноска - до 30 октомври

       *На предплатилите за цялата година в срока за първата вноска – до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

 

 

За 2012 година размера на таксата за битови отпадъци, съгласно Решение № 32 от Протокол №3 от 29.12.2011 година е както следва:

 

І. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 

1. За град Сливница и с.Алдомировци в размер на 4,70 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка на имотите по чл.20 от ЗМДТ.

В т.ч. за:

1.1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 2.20 на хиляда;

1.2. За проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията по чл.71 от ЗУО – 1.20 на хиляда;

1.3. Почистване на улични платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване  – 0.80 на хиляда.

1.4. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,кофи и др. - 0.50 на хиляда.

 

2. За останалите населени места на територията на общината е в размер на 5.30 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка на имотите по чл. 20 от ЗМДТ.

В т.ч. за :

2.1.За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 2.00 на хиляда;

2.2. За проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията по чл.71 от ЗУО – 0.90 на хиляда;

2.3.  Почистване на улични платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване  – 1.90 на хиляда.

2.4. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,кофи и др. - 0.50 на хиляда.

 

ІІ. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

1. За жилищни имоти на предприятия в размер на 4,50 на хиляда върху данъчната оценка на имотите,разпределени по услуги както следва:

 

1.1.За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 2.70 на хиляда;

1.2. За проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията по чл.71 от ЗУО – 0.70 на хиляда;

1.3.  Почистване на улични платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване  – 0.80 на хиляда.

1.4. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,кофи и др. - 0.30 на хиляда.

 

2.За предприятия недекларирали до 30 ноември на предходната година броя на използваните съдове - 12,30 на хиляда върху отчетната стойност на нежилищните имоти,разпределени по услуги както следва:

 

2.1.За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,78 на хиляда;

2.2. За проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията по чл.71 от ЗУО – 1,69 на хиляда;

2.3.  Почистване на улични платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване  – 2,50 на хиляда.

2.4. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,кофи и др. - 1,33 на хиляда.

 

3. В случаите, когато задължените юридически лица са декларирали броя и вида на съдовете за съхранение на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, таксата за битови отпадъци е както следва:

 

-  80 лева за съд „МЕВА” месечно;

- 100 лева за съд „БОБЪР” месечно;

- 140 лева за съд „КОНТЕЙНЕР” месечно.

 

- за лицата,подали декларация по чл.21а от Наредба №5 за определяне и администриране на МДТ и цени на услугите на територията на община Сливница заплащат 2,50 промила за почистване на уличните платна,площадките,алеите,парковете и др.територии  

 

Таксата за битови отпадъци за 2012 година ще се заплаща в следните срокове:

1. първа вноска - от 1 март до 30 юни

2. втора вноска - до 30 октомври 

        *На предплатилите за цялата година в срока за първата вноска – до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

 

 

 

 

През 2012 година размерите на данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин и данък върху наследствата са както следва:

 

1. При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество и е в размер на:

1.1. 0.4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца.

1.2. 3.3 на сто – при дарение между лица извън посочените в т. „1.1.”

 

2. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2.6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

3. Данък върху наследствата се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

3.1.За братя и сестри и техните деца – 0,4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

3.2.За лица извън посочените в т.3.1 - 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

 

 

За повече информация относно размера на данъците можете да прочетете в Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Сливница, качена в раздел „Общински съвет” – „Наредби”

 

 

 

 

 

Дължимите данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозни средства, патентен данък и други) и такса за битови отпадъци можете да платите по следния начин:

 

І. В брой в касата на сектор „Местни данъци и такси”

Работно време: 08:30 -  17:00 часа  

Адрес: пл.”Съединение” №1

Телефон: 0727 420-34 – каса

 

ІІ. По банков път

Банковата сметка на Община Сливница, по която можете да преведете дължимият данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и такса за битови отпадъци е:

Банкова сметка на ОБЩИНА СЛИВНИЦА

УниКредит Булбанк – клон Сливница
BIC код: UNCRBGSF 
Банкова сметка – BG65UNCR96608497655410

Вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен /Патентен/ данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 34 00 - Други данъци /Пътен данък/

ІІІ. С пощенски запис