Skip to main content

Проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, включително физкултурен салон, дворно пространство със спортни площадки и ограда“ по договор за БФП № 23/07/2/0/00351 от 17.01.2019 г.

21.01.2019

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

„Почистване, възстановяване и затревяване на увредени зелени площи в централната градска част”

10.07.2013

Проект от Национална Кампания „Чиста околна среда – 2013 г” на тема „Обичам природата – и аз участвам” с наименование: „Почистване, възстановяване и затревяване на увредени зелени площи в централната градска част” по договор за предоставяне на БФП № 9123/14.05.2013 г
Стойност на проекта: 10 000,00 лв.

“Създаване и развитие на социалната инфраструктура”

10.07.2013

Проект “Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по програма за Трансгранично сътрудничество България-Сърбия с Договор за БФП № РД-02-29-356/20.10.2011 г.
Стойност на проекта: 583 803,35 евро с ДДС

„Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Сливница”

10.07.2013

Проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Сливница” с Договор за предоставяне на БФП № 23/321/01133 от 19.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, от Програмата за развитие на селските райони

„Изграждане на НОВА СПОРТНА ЗАЛА към СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ” и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания”

10.07.2013

Проект „Изграждане на НОВА СПОРТНА ЗАЛА към СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ” и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания” с Договор за предоставяне на БФП № 23/321/01132 от 19.11.2012 г по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, от Програмата за развитие на селските р

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница”

10.07.2013

Проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница”, по Оперативна програма „Административен капацитет” с Договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № А12-22-105/09.05.2013 г
Стойност на проекта: 89 356,31 лв с ДДС
.