Skip to main content

„Атракцион за отдих и развлечение на посетители в с. Братушково”

10.07.2013

Проект „Атракцион за отдих и развлечение на посетители в с. Братушково” по договор за предоставяне на БФП № 23/313/00112 от дата 10.05.2013 г. сключен между община Сливница и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция .
Стойност на проекта: 372 914,49 лв без ДДС

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

20.11.2012

ОБЩИНА СЛИВНИЦА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

„Обновяване и реконструкция на градска паркова среда в град Сливница и с. Алдомировци, област Софийска”

03.08.2012

Във връзка с постъпили запитвания на граждани, относно проект: „Обновяване и реконструкция на градска паркова среда в град Сливница и с. Алдомировци, област Софийска” от проект на община Сливница с договор № 23/322/00209 от 23.10.2009 г. по мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места по „Програма за Развитие на селските райони 2007-2013 г.” между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и община Сливница.

"Подобряване и разнообразяване на туристическата инфраструктура за велоалея "Памет" - велоалея Алдомировци"

02.08.2012

Общата цел на проекта е да се създаде туристическа дестинация за развитие на екотуризма в Сливница чрез изграждане на туристически обекти и реализация на модел на устойчив туристически продукт с обособяване на система на предлагане, реклама и реализация на туристическата услуга. Конкретна цел на проекта: да се създаде комплексен устойчив туристически продукт, който да бъде рекламиран и развиван в община Сливница.

"Подобряване и разнообразяване на туристическата инфраструктура за Велоалея "Сливница" в землището на община Сливница"

02.08.2012

Велоалея „Сливница“ започва от центъра на гр.Сливница, където е паметника “Героите на Сливница” и завършва пред входа на военното поделение, където се намира паметник от Сръбско-Българската война – „Паметник на петимата капитани“.Разстоянието между двата паметника – цел на на проекта „Памет“ в гр.Сливница е1115 м.

"Изграждане на екопътека, места за отдих в землището на с. Алдомировци, както и информационен център за развитие на туризма"

02.08.2012

С цел насърчаване на туристическите дейности и развитието на селските райони в общината, е разработен проект изграждащ туристическата инфраструктура, съоръжения и атракции за посетителите в землището на с. Алдомировци.

"Изграждане на еко, велопътека и места за отдих в землищата на с. Гургулят, с. Гълъбовци и с. Братушково"

02.08.2012

С цел насърчаване на туристическите дейности и развитието на селските райони в общината, е разработен проект изграждащ туристическата инфраструктура, съоръжения и атракции за посетителите в землищата на с. Гургулят, с. Гълъбовци, и с. Братушково.
Дейностите обхващат изграждане на съоръжения и места за отдих - еко и велопътеки, изграждане на малки по размер атракции на открито.

"Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ "Алдомировско блато" и защитени зони в общините Сливница и Драгоман"

27.01.2012

Общата цел на проекта е: възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан” и „Раяновци” в района на община Сливница и поречието на река Нишава.