Skip to main content

Доставка на иглолистна и широколистна дървесна растителност, храсти, тревни смески, мулч, и доставка и монтаж на поливна система и парково обзавеждане

14.10.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ID № 2015-10-14-0030

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Албена Стоилкова, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки


„Основен ремонт тротоари по общински път Драгоман - Сливница – Божурище“

30.04.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID №: 2015-04-30-0018
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Албена Стоилкова, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 2354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Строителство
КРАТКО ОПИСАНИЕ:Основен ремонт тротоари по общински път Драгоман - Сливница - Божурище.


„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на “Домашен социален патронаж“

08.05.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID №: 2015-05-08-0020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Албена Стоилкова, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Сливница“, гр. Сливница във вид, количество, качество и цени, съгласно ценовата оферта с добър търговски вид, да отговарят на изискванията на Закона за храните

02.04.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ID №: 2015-04-02-0012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Албена Стоилкова, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки


Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж“ - гр. Сливница във вид, количество, качество и цени, съгласно ценовата оферта с добър търговски вид, да отговарят на изискванията на Закона за храните

30.01.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ID №: 2015-01-30-0004
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1, За: Албена Стоилкова, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки


“Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти по обособени позиции

28.03.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ID № 2016-03-28-0038
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Албена Стоилкова, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/public-announcements.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки


Доставка на нов неупотребяван автомобил, за нуждите на община Сливница

18.03.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID №: 2016-03-18-0036
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Албена Стоилкова и Владимир Мирчев, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354; 0884 010121, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/public-announcements.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки


„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци по обособени позиции

09.03.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ID №: 2016-03-09-0034
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Албена Стоилкова, Дафин Лазаров, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/public-announcements.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки


Доставка на строителни материали за нуждите на община Сливница по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на плътна асфалтова смес”, Обособена позиция №2 „Доставка на бетон”

17.03.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID №: 2015-03-17-0009

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Албена Стоилкова, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: Сливница


Информация, относно обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по проект "Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр. Сливница - регулирана част-І етап" по договор BG161PO001/4.1-04/2010/009 по ОПРР 2007 - 2013 г.

06.03.2012

         На вниманието на заинтересуваните за участие в открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница - регулирана част - І етап" по догово