Skip to main content

Устройство на територията, контрол на строителството и градоустройството

  

                                        ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ  ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

№ по ред

      Наименование на услугата

           Срок

         Цена

1

Допускане с мотивирано предписание /или отказ/ да се изработи проект за ПУП/ПР, ПЗ, ПУР, РУП и др./ 

формуляр по образец

14 дни,1  месец след решение на ОЕСУТ

50 .00 лв

2

Одобряване/обявяване/ на подробен устройствен план

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл.128

От ЗУТ

0.10 лв./кв.м. съобразно площта на имота

3

Допускане с мотивирано предписание /или отказ/ да се изработи проект за ПУП по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон /3033, ЗГ и др./ 

формуляр по образец

 

14дни,1 месец-след решение на ОЕСУТ

50.00 лв.

4

Одобряване на проект за ПУП по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон /3033, ЗГ и др./ 

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл. 128 от ЗУТ

0.10 лв./кв.м. съобразно площта на имота

5

Изменение     или     допълване/заличаване/     на     кадастрален     план/КП/     и регистър/разписен списък/ по §4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър/ЗКИР/ 

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл.215 от ЗУТ

без такса

6

Изменение или допълване план на новообразуваните имоти  по §4к от ПЗР на Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/' 

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл.215 от ЗУТ

 

  20.00 лв.

7

Възстановяване, придобиване на право на собственост върху новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ със заповед на кмета на общината. 

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл.215 от ЗУТ

 

20.00 лв.  

8

За издаване на скица-копие от действащ подробен устройствен план- ПУП / ПР, ПЗ, КП и др./

формуляр по образец

14 дни

18лв. до 1дка + 13лв. за всеки следващ дка., но не повече от 100 лева

9

Издаване на удостоверение за идентичност на имоти по стари/обезсилени/ и действащи ПУП, ПР, ПЗ, КП и др. 

формуляр по образец

14дни

20 лв.

10

Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР 

формуляр по образец

14дни

20лв.

11

Издаване удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции за имот по действащ план /ПУП, ПР, ПЗ, КП, КВС и др./ 

формуляр по образец

14дни

20 лв.

12

Издаване комбинирана скица между имоти от помощен план и действащ план за регулация, по чл.13 от ППЗСПЗЗ 

формуляр по образец

14дни

18лв. до 1дка + 13лв. за всеки следващ дка., но не повече от 100 лв.

13

Издаване на удостоверение за постановяване на решение от общинска служба "Земеделие" за възстановяване правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии по чл.13 от ППЗСПЗЗ

формуляр по образец 

14дни

20 лв.

14

Издаване удостоверения посочващи факти и обстоятелства по действащи планове-ПУП, ПР, ПЗ, КП, КВС и др.

формуляр по образец 

14дни

20 лв.

15

Издаване удостоверения посочващи факти и обстоятелства по стари/обезсилени/ планове - ПУП, ПР, ПЗ, КП и др. 

формуляр по образец

14 дни

30 лв.

16

Презаверка на скица от действащ план- ПУП, ПР, ПЗ, КП и др.-след изтичане на 6-месечен срок от издаването и

формуляр по образец

7 дни

5.00 лв.

17

Издаване на удостоверение за търпимост за строежи изградени до 07.04.1987г. за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите планове -§16отПРнаЗУТ

формуляр по образец

14дни

1.00лв. /кв.м.  РЗП

18

Предоставяне изходни данни за проектиране на правоспособни лица

формуляр по образец

7дни

Координати на точка 5.00 лв.

19

Предоставяне на фотокопия от документи съхранявани в съществуващ архив

формуляр по образец

7 дни

   5.00  лв.

20

Предоставяне на преписи от документи записани в регистрите

формуляр по образец

7 дни

5.00 лв

21

Издаване на виза за проектиране върху скица -копие от действащ план - ПУП, ПР, ПЗ, КП и др./чл.14О от ЗУТ/

формуляр по образец

14 дни

25.00 лв

22

Одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешение за строеж/144 от ЗУТ/

формуляр по образец 

Т.А.-1 месец т.Б.-7дни

0.2 % върху строителната стойност лв.

23

Възстановяване на изгубени инвестиционни проекти, по които е изпълнен строеж/ по чл. 145 ал.5 от ЗУТ/ и чл.148 от ЗУТ

формуляр по образец 

т.А.-1месец т.Б.-7 дни

0.1% върху строителната стойност

24

Издаване на разрешение за строеж, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект /стопански сгради, огради, остъклявания на балкони и др. обекти по чл. 147 от ЗУТ/

формуляр по образец

14 дни

0.2 % върху строителната

стойност

25

 І . Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по чл. 150 от ЗУТ !

 ІІ .  Одобряване комплексен проект  :

- т.А – ПУП – 0.10лв на кв.м от площта на имота +30%

- т. Б  +  0.2 % върху строителната стойност + 30%  , 

формуляр по образец

14дни

по І -150лв.

 

по ІІ - т.А + т.Б

26

Извършване на проверка и установяване съответствие на строежа с одобрените и издадените строителни книжа и прилагането на ПУП по отношение на застрояването

формуляр по образец

7 дни

50.00  лв.

27

Одобряване на екзекутивна документация отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти/чл. 175 от ЗУТ/

формуляр по образец 

14 дни

0.1 % върху

строителната

 стойност

28

Регистриране на технически паспорт на строеж /по чл. 176 ал.5 от ЗУТ !

формуляр по образец

7 дни

30.00  лв.

29

Регистриране въвеждане в експлоатация на обект V категория и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

/чл. 177 от ЗУТ/

формуляр по образец

7дни

1лв. / кв.м.  РЗП

30

Допускане с мотивирано предписание изработване на проект за изменение на дворищно-регулационен план по §8 ал.2 т.2 и т.З от ПР на ЗУТ

формуляр по образец

14 дни 1 месец-след решение на ОЕСУТ

50.00 лв.

31

Одобряване на проект за изменение на дворищно-регулационен план по §8 ал.2 т.2 и т.З от ПР на ЗУТ

формуляр по образец

 

100.00 лв

 

32

Узаконяване на строежи, извършени незаконно до влизане в сила на ЗУТ, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени или по действащите разпоредби./§ 184 от ПР на ЗУТ/

формуляр по образец

1 месец

Троен размер от такса одобряване инв.проекти

 

33

За възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки след извършени изкопни работи при полагане на улични проводи и инсталации или ремонта им по реда на чл.72 от ЗУТ под формата на гаранция за възстановяване.

30 дни

45,00 лв/кв.м

 

 

                                    ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

№ по ред

Наименование на услугата

 Срок

Цена

1.

Допускане с мотивирано предписание /или отказ/ да се изработи проект за ПУП/ПР, ПЗ, ПУР, РУП и др./

формуляр по образец

14 дни,1  месец след решение на ОЕСУТ

150 .00 лв

2.

Одобряване/обявяване/ на подробен устройствен план

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл.128отЗУТ

0.20 лв./кв.м. съобразно площта на имота

3.

Допускане с мотивирано предписание /или отказ/ да се изработи проект за ПУП по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон /3033, ЗГ и др./ 

формуляр по образец

14дни,1 месец-след решение на ОЕСУТ

150.00 лв.

4.

Одобряване на проект за ПУП по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон /3033, ЗГ и др./

формуляр по образец 

След изтичане на сроковете по чл. 128 от ЗУТ

0.20 лв./кв.м. съобразно площта на имота

5.

Изменение     или     допълване/заличаване/     на     кадастрален     план/КП/     и регистър/разписен списък/ по §4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър/ЗКИР/ 

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл.215отЗУТ

60.00 лв.

6.

Изменение или допълване на кадастрални планове/КП/ и регистри/разписните списъци/ по §4к от ПЗР на Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/' 

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл.215отЗУТ

 50.00 лв.

7.

Възстановяване, придобиване на право на собственост върху новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ със заповед на кмета на общината. 

формуляр по образец

След изтичане на сроковете по чл.215отЗУТ

 50.00 лв.

8.

 

За издаване на скица-копие от действащ подробен устройствен план- ПУП / ПР, ПЗ, КП и др./

формуляр по образец

 

14 дни

18 лв. до 1дка + 13 лв. за всеки следващ дка.но не повече от 150 лв.

9.

Издаване на удостоверение за идентичност на имоти по стари/обезсилени/ и действащи ПУП, ПР, ПЗ, КП и др. 

формуляр по образец

14дни

50.00лв.

10.

Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР

формуляр по образец 

14дни

 50.00 лв

11.

Издаване удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции за имот по действащ план /ПУП, ПР, ПЗ, КП, КВС и др./ 

формуляр по образец

14дни

50.00 лв.

 

12.

Издаване комбинирана скица между имоти от помощен план и действащ план за регулация, по чл.13 от ППЗСПЗЗ

 

формуляр по образец

14дни

40 лв. до 1дка + 13лв. за всеки следващ дка.но не повече от 150 лв.

13.

Издаване на удостоверение за постановяване на решение от общинска служба "Земеделие" за възстановяване правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии по чл.13 от ППЗСПЗЗ 

формуляр по образец

14дни

40.00 лв.

14.

Издаване удостоверения посочващи факти и обстоятелства по действащи планове-ПУП, ПР, ПЗ, КП, КВС и др. 

формуляр по образец

14дни

50.00 лв.

15.

Издаване удостоверения посочващи факти и обстоятелства по стари/обезсилени/ планове - ПУП, ПР, ПЗ, КП и др.

формуляр по образец 

14 дни

70.00 лв.

16.

Презаверка на скица от действащ план- ПУП, ПР, ПЗ, КП и др.-след изтичане на 6 месечен срок от издаването и 

формуляр по образец

7дни

20.00 лв.

 

 

17.

Издаване на удостоверение за търпимост за строежи изградени до 07.04.1987г. за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите планове -§16отПРнаЗУТ

формуляр по образец

14дни

1.00лв. /кв.м.  РЗП

18.

Предоставяне изходни данни за проектиране на правоспособни лица

формуляр по образец

7дни

Координати на точка 5.00 лв.

19.

Предоставяне на фотокопия от документи съхранявани в съществуващ архив 

формуляр по образец

7дни

   5.00  лв.

20.

Предоставяне на преписи от документи записани в регистрите

формуляр по образец

7дни

15.00 лв. 

21.

Издаване на виза за проектиране върху скица -копие от действащ план - ПУП, ПР, ПЗ, КП и др./чл.14О от ЗУТ/

формуляр по образец

14дни

70.00 лв

22

Одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешение за строеж/144 от ЗУТ/

формуляр по образец

Т.А.-1 месец т.Б.-7дни

0.4 % върху строителната стойност лв.

23.

Възстановяване на изгубени инвестиционни проекти, по които е изпълнен строеж/ по чл. 145 ал.5 от ЗУТ/ и чл.148 от ЗУТ

формуляр по образец

т.А.-1месец т.Б.-7дни

0.2% върху строителната стойност

24.

Издаване на разрешение за строеж, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект /стопански сгради, огради, остъклявания на балкони и др. обекти по чл. 147 от ЗУТ/

формуляр по образец

14дни

0.4 % върху строителната

стойност

25.

 І . Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по чл. 150 от ЗУТ !

 ІІ .  Одобряване комплексен проект  :

 т. А – ПУП –  0,20 лв. на кв.м. от площта на имота + 30 %, чл. 150, ал. 4 от ЗУТ

  т. Б  +  0,4 % върху строителната стойност + 30%  , чл.150 ,ал.4 от  ЗУТ ! 

формуляр по образец

14дни

по т.І -300лв.

по т. ІІ

– т. А + т. Б

26.

Извършване на проверка и установяване съответствие на строежа с одобрените и издадените строителни книжа и прилагането на ПУП по отношение на застрояването

формуляр по образец

7дни

40.00  лв.

27.

Одобряване на екзекутивна документация отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти/чл. 175 от ЗУТ/ 

формуляр по образец

14дни

0.2 % върху

строителната

 стойност

28.

Регистриране на технически паспорт на строеж /по чл. 176 ал.5 от ЗУТ !

формуляр по образец

7дни

60.00  лв.

29.

Регистриране въвеждане в експлоатация на обект V категория и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

/чл. 177 от ЗУТ/

формуляр по образец

7дни

2 лв. / кв.м.  РЗП

30.

Допускане с мотивирано предписание изработване на проект за изменение на дворищно-регулационен план по §8 ал.2 т.2 и т.З от ПР на ЗУТ

формуляр по образец

14дни 1месец-след решение на ОЕСУТ

150.00 лв.

31.

Одобряване на проект за изменение на дворищно-регулационен план по §8 ал.2 т.2 и т.З от ПР на ЗУТ

формуляр по образец

 

  100.00 лв

 

32.

Узаконяване на строежи, извършени незаконно до влизане в сила на ЗУТ, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени или по действащите разпоредби./§ 184 от ПР на ЗУТ/

формуляр по образец

т.А.-1месец т.Б.-7дни

 Троен размер от такса одобряване

33

За възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки след извършени изкопни работи при полагане на улични проводи и инсталации или ремонта им по реда на чл.72 от ЗУТ под формата на гаранция за възстановяване.

30 дни

90.00 лв./кв.м.