Skip to main content

Търговия и туризъм

Наименование на услугата

Срок

Цена

Разрешение за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито върху терени общинска собственост.

7 дни

10.00 лв.

Необходими документи:

Съдебна регистрация; Данъчна регистрация; Булстат; Скица.

Формуляр по образец

 

 

Издаване на решение за таксиметров превоз на пътници.

30 дни

50.00 лв.

Необходими документи:
 - Заявление от превозвача;

 - Удостоверение за регистрация;

 - Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
формуляр по образец

 

 

Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз.

7 дни

безплатно

Необходими документи:
Маршрутно разписание, определено от клиента, неразделна част от договора между превозвача и предприятие, учебно заведение или организирана група пътуващи се съгласува с кмета на общината.

 

 

Заверка на хотелски регистър.

7 дни

10.00лв.

Необходими документи:
Регистърът на лицата, извършващи хотелиерство се заверява ежемесечно от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.Ежемесечно в общината се подава информация от лицата за реализираните нощувки. До 15-то число на месеца, следващ месец, през който е събрана таксата за нощувки, приходите от туристическата такса се внасят в бюджетна сметка на общината.

 

 

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения.

14 дни

 

Необходими документи:
• Заявление по образец • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или законодателството на друга държава – членка на европейския съюз • удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие • справка за професионална и езикова квалификация на персонала на обекта – по образец • формуляр за определяне на категорията по образец • копия от документите за собственост на обекта • копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта • документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация • документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 50, ал.1 от Закона за туризма до 20 места – 110 лв. от 21 до 50 места – 250 лв. от 51 до 150 места – 500 лв. от 151 до 300 места – 940 лв. над 300 места – 1400 лв.
формуляр по образец

 

 

Категоризиране на средства за подслон и местата за настаняване

14 дни

 

Необходими документи:
• Заявление по образец • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или законодателството на друга държава – членка на европейския съюз • удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие • справка за професионална и езикова квалификация на персонала на обекта – по образец • формуляр за определяне на категорията по образец • копия от документите за собственост на обекта • копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта • документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация • документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 50, ал.1 от Закона за туризма 1.Категоризиране на средствата за подслон до 30 стаи - 500 лв. от 31 до 151 стаи – 1000 лв. 2. Категоризиране на места за настаняване до 20 стаи -250 лв. от 21 до 40 стаи -500 лв. от 40 до 60 стаи – 940 лв.
формуляр по образец