Skip to main content

Заповед №66-00-116/24.04.2017г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 с площ 1998 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД.

24.04.2017

Заповед №66-00-116/24.04.2017 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, девет, осем ) с площ 1998 ( хиляда деветстотин деветдесет и осем ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД, ЕИК 203551516.

Заповед №66-00-115/24.04.2017 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386 с площ 2955 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност Лозище - Ивайло Петров Иванов.

24.04.2017

Заповед за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, осем, шест ) с площ 2955 ( две хиляди деветстотин петдесет и пет ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ.

Заповед №66-00-116/24.04.2017г. за определяне на купувач на за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 с площ 1998 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД.

24.04.2017

Заповед №66-00-116/24.04.2017 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, девет, осем ) с площ 1998 ( хиляда деветстотин деветдесет и осем ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД, ЕИК 203551516.

Заповед №66-00-116/24.04.2017г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 с площ 1998 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД.

24.04.2017

Заповед №66-00-116/24.04.2017 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, девет, осем ) с площ 1998 ( хиляда деветстотин деветдесет и осем ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД, ЕИК 203551516.