Skip to main content

Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

12.10.2018

Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник /Приета с Решение №460/12.10.2018 г. на Общински съвет – Община Сливница/.

ЗАПОВЕД № 66-00-313 / 03.09.2018 година гр.Сливница за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот

03.09.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-313 / 03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:

ЗАПОВЕД № 66-00-313 / 03.09.2018 година гр.Сливница Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот

03.09.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-313 / 03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:

Заповед №66-00-116/24.04.2017г. за определяне на купувач на за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 с площ 1998 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД.

24.04.2017

Заповед №66-00-116/24.04.2017 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, девет, осем ) с площ 1998 ( хиляда деветстотин деветдесет и осем ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД, ЕИК 203551516.

Заповед №66-00-116/24.04.2017г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 с площ 1998 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД.

24.04.2017

Заповед №66-00-116/24.04.2017 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, девет, осем ) с площ 1998 ( хиляда деветстотин деветдесет и осем ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД, ЕИК 203551516.

Заповед №66-00-116/24.04.2017г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 с площ 1998 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД.

24.04.2017

Заповед №66-00-116/24.04.2017 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, девет, осем ) с площ 1998 ( хиляда деветстотин деветдесет и осем ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - „ВИТАГРИЙН” ЕООД, ЕИК 203551516.

Заповед №66-00-115/24.04.2017 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386 с площ 2955 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност Лозище - Ивайло Петров Иванов.

24.04.2017

Заповед за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, осем, шест ) с площ 2955 ( две хиляди деветстотин петдесет и пет ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ.