Skip to main content

Новини

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

01.08.2018

На основание чл. 4, ал. 2 и чл.6, ал.10, т.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ДВА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 200936791
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на риба до пазарен размер и зарибителен материал в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, местност „Бабин дел“”
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността: Началник на отдел „Местни данъци и такси“ в административно звено общинска администрация Сливница

27.07.2018

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за участие в конкурс, обявен със Заповед № 66-00-235/25.06.2018 г., за длъжността: Началник отдел „Местни данъци и такси“ в административно звено общинска администрация Сливница.

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Важно съобщение за изпускане на язовир "Сливница"

24.07.2018

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с предписание на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, e започнато контролирано изпускане на язовир „Сливница“ до кота мъртъв обем.

 

Стената е компрометирана и до нейното възстановяване язовира ще остане празен.

 

Обявление за обществено обсъждане на проект на ОУП

24.07.2018

Община Сливница, Софийска област, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е изработен проект за общ устройствен план /ОУП/, предварителен проект, за територията на община Сливница.

 

Обявление

16.07.2018

Общинска администрация Сливница, на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ Ви обявява, че с Протокол от 27.02.2018г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със заповед № 66-00-42 от 31.01.2018г.

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

10.07.2018

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

 

Кметът на община Сливница, на основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за заемането на длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ към община Сливница.

 

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006