Skip to main content

Новини

Предстоящо - Национален конкурс за млади поети и писатели "Литературна есен в Сливница 2018"

18.09.2018

Община Сливница има удоволствието да обяви ежегодния национален конкурс за млади таланти – писатели и поети „Литературна есен в Сливница‘2018“. Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Сливница, г-н Васко Стоилков, и има за цел да стимулира творческото мислене на децата и младите хора от общината и страната, които проявяват интерес в областта на поезията и прозата.

 

Покана за обсъждане на основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг

18.09.2018

До гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Сливница.

 

ПОКАНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот с идентификатор 67372.153.392, гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ, площ 12924 кв.м.

03.09.2018

ЗАПОВЕД № 66-00-314/03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот с идентификатор 67372.153.323, гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ, площ 5139 кв.м.

03.09.2018

ЗАПОВЕД № 66-00-315/03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

ЗАПОВЕД № 66-00-347 / 21.09.2018 година за определяне на купувач на Поземлен имот с идентификатор 67372.153.392

21.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-347 / 21.09.2018 година
гр.Сливница

ЗАПОВЕД № 66-00-346 / 21.09.2018 година за определяне на купувач на Поземлен имот с идентификатор 67372.153.371

21.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-346 / 21.09.2018 година
гр.Сливница