Skip to main content

Новини

Уведомление за инвестиционно намерение

12.03.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Димитрина Велинова Лозанова, адрес: гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски“ № 32 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка със собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 20 метра и офис за застраховки" в землището на гр. Сливница, кв. 64, УПИ - VII - 1787.

 

Покана за премиерата на документалния филм „Капитаните печелят срещу генералите“

08.03.2018

Уважаеми жители и гости на община Сливница,

 

Заповядайте на 22 март 2018г.от 17.15ч. в салона на НЧ“Съзнание 1907“, за да изгледаме заедно премиерата на документалния филм "Капитаните печелят срещу генералите", посветен на Княз Александър I Батенберг, на изключително талантливите офицери, на безкрайно смелите войни и обикновените сливничани започнали битката през 1885г.край Сливница, Алдомировци, Гургулят и Братушково.

 

Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища със Заповед на министъра на отбраната

16.02.2018

З А П О В Е Д
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
08.01.2018 г. № ОХ - 20 гр. София
Съдържание: Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и
военнослужещи във висшите военни училища и на
стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за
учебната 2018/2019 година.
На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, чл. 116а, чл. 116б и § 101 от
Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 3, ал. 3 от Наредба

Обява за набиране на български граждани за получаване на начална военна подготовка през 2018 година

16.02.2018

О Б Я В А
за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че териториалните ни структури приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен:

Период на обучение: 12.03-05.04.2018 г.
Срок за подаване на документите: 16.02.2018 г.

Годишен отчет по чл.12, ал.1 от ЗЕЕ

02.02.2018

Годишен отчет за 2017 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.

 

Годишен отчет по чл.12, ал.1 от ЗЕЕ.

THIS IS MY HOME - видео за красивото лице на заснежена Сливница

01.02.2018

Предлагаме на вашето внимание видео за красивото лице на заснежена Сливница. 

 

То е озаглавено THIS IS MY HOME и можете да го свалите оттук: ВИДЕО 

Уведомление за инвестиционно намерение

01.02.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „АЛЛ ФОРЕЙН АУТО“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 204027801, гр. Сливница, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 2 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз за ремонт на леки и товарни автомобили“ гр. Сливница, поземлен имот 67372.90.6, в местността „ДРУМ“.

 

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи,

23.01.2018

С писмо изх.№РД-21-38/19.01.2018 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 13.02.2018 г. в с. Алдомировци от 09.30 ч. – 11.30 ч. пред Кметството и на 13.02.2018 г. с. Драготинци от 11.30 ч. - 13.00 ч. пред Кметството ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.